image
hl1

Kadra i specjaliści

Kadrę pedagogiczną naszego przedszkola tworzymy tak, by był to zespół wykształconych i kreatywnych wychowawców i opiekunów dbających o pełną ciepła i życzliwości atmosferę w przedszkolu.

W swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które zapewniają nauczanie i wychowanie na wysokim poziomie. Wychowawcy, pod okiem Dyrektora, mogą realizować swoje autorskie programy nauczania, co sprawia, że ich zaangażowanie w wychowanie i edukację Państwa pociech jest największe. Wszyscy pracownicy dydaktyczni posiadają wymagane przez MEN kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w niepublicznych placówkach przedszkolnych, a także uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań, talentów i wrodzonego potencjału każdego dziecka. Nasza kadra uczy – inspirując do uczenia się, wspiera w obranej drodze i wymaga – dając przykład, słuchając potrzeb.
Chcemy również by kadra naszego przedszkola nieustannie podnosiła swoje kwalifikacje, dlatego motywujemy ją do udziału w kursach i warsztatach szkoleniowych.

Zespół

Specjaliści

Wszystkie dzieci w przedszkolu są objęte specjalistyczną opieką. Wspólnie z Rodzicami i nauczycielami pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. Na bieżąco informujemy o postępach dzieci. W razie potrzeby uzgadniamy kierunek i zakres działań specjalistycznych.


Opieka metodyczna

Za opiekę dydaktyczną w przedszkolu odpowiedzialna jest Pani Dyrektor. Czuwa nad realizacją założeń programowych, dzieli się z nauczycielami swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym, wspiera ich bezpośrednio przy warsztacie pracy poprzez np. udział w zajęciach, analizę merytoryczną i metodyczną zajęć. Dyrektor również wspiera wdrażających się nauczycieli, zachęca i prowadzi nauczycieli podczas podnoszenia ich kwalifikacji, monitoruje dokumentację dotyczącą obserwacji rozwoju dziecka oraz śledzi postępy edukacyjne dzieci.

Opieka psychologiczna

Psycholog systematycznie współpracuje z kadrą pedagogiczną oraz z Rodzicami. Na podstawie obserwacji doradza wychowawcom i wspiera ich pracę. Opracowuje program warsztatów dla dzieci, wspierający ich w:
•  radzeniu sobie ze swoimi problemami,
•  panowaniu nad swoją złością,
•  rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami, m.in. dzielenie się zabawkami,
•  czekaniu na swoją kolej,
•  odczuwaniu empatii,
•  nauce przegrywania w grach rówieśniczych,
•  ponoszeniu konsekwencji swojego zachowania,
oraz czuwa nad jego realizacją.


Opieka logopedyczna

Wszystkie dzieci w przedszkolu objęte są diagnozą logopedyczną, która przeprowadzania dwa razy w roku. W zależności od postawionej diagnozy, niektóre dzieci mogą zostać zakwalifikowane na odpłatną terapię indywidualną, która odbywa się w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu i jest prowadzona przez przedszkolnego logopedę. Niezależnie od diagnozy, nauczyciele wychowawcy podczas zajęć edukacyjnych prowadzą z dziećmi ćwiczenia artykulacyjne, dbają o prawidłowe wymawianie głosek oraz wykonują ćwiczenia oddechowe. Współpraca logopedy, nauczycieli praz Rodziców, którzy powinni utrwalać w domu ćwiczenia ze swoimi pociechami, daje szanse na sukces w nauce poprawnego mówienia.Wszyscy specjaliści pozostają do dyspozycji Rodziców w ramach ustalonych konsultacji. Zapisanie się na spotkanie ze specjalistą jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z biurem przedszkola.